PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Acta Soc. Metheor. Polon./Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

3

Spis treści

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum (skróty: Acta Soc. Metheor. Polon., Acta Soc. Met. Pol., ASMP) (Roczniki Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Roczniki PTMet) – pismo wydawane od 2009 roku z inicjatywy Janusza W. Kosińskiego przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe; ISSN 2080-5497.

Dotychczas ukazało się 14 tomów. Redakcja: Łukasz Karwowski, Jadwiga Biała i Marek Woźniak (od tomu 14, po śmierci prof. Łukasza Karwowskiego, do Redakcji dołączyła Agata Krzesińska); korekta Agnieszka Mirek i Beata Woźniak.


Wybrane artykuły (i streszczenia referatów) z Acta Societatis Metheoriticae Polonorum.

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum

B

 • Bartosz Zofia, Muszyński Andrzej, (2013), Mineralogia wybranych próbek z otoczenia meteorytów w rezerwacie „Meteoryt Morasko” (Mineralogy of samples from the vicinity of finds of meteorite Morasko), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 131 (streszczenie referatu, Łowicz 2012). Plik ASMP.
 • Boczkowska Marcelina, Wójcik-Tabol Patrycja, (2021), Meteoryt Campo del Cielo – podstawowe badania mineralogiczne wybranego okazu (Campo del Cielo meteorite – basic mineralogical research of the chosen specimen), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 17-30.[1] Plik ASMP.
 • Bogusz Patrycja, Gałązka-Friedman Jolanta, Brzózka Katarzyna, Jakubowska Martyna, Woźniak Marek, Karwowski Łukasz, Duda Przemysław, (2022), Odróżnianie próbek prawdziwych meteorytów od kamiennych próbek meteorytopodobnych – ważna rola spektroskopii mössbauerowskiej (Distinguishing between real and false meteorite samples – the important role of Mössbauer spectroscopy), Acta Soc. Metheor. Polon., 13, 2022, s. 27-36. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, (2013), Impakty Ries-Steinheim. Wzorzec rozrzutu mołdawitów (Ries-Steinheim impacts. Model of moldavites strewnfield), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 9-21.[2] Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, (2013), Początki badań impaktów (Beginnings of impacts research), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 22-27. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Broszkiewicz Adam, (2013), Problematyczność identyfikacji impaktu na podstawie geologicznych mikrośladów (Problematic identify of impacts based on geological micro traces), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 28-36. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Karwowski Łukasz, Szopa Krzysztof, (2013), Pierwsze znalezisko polskich mołdawitów (The first discovery of Polish moldavites), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 37-38 (abstrakt). Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  ; plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szczyrba Mirosław, (2014), Pęcherzyki w szkliwie mołdawitów (Bubbles in moldavite glass), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 17-20. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Krzykawski Tomasz, Broszkiewicz Adam, Szczyrba Mirosław, (2014), Topliwość tektytów (Tektites melting), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 21-24. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Szczyrba Mirosław, (2014), Osady molasowe źródłem mołdawitów (Molasse deposits as a source of moldavites), , Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 25-29. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Tymiński Zbigniew, Broszkiewicz Adam, (2014), Powstawanie kraterów impaktowych i ich rodzaje (Formation of impact craters and their types), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 30-46. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Krzykawski Tomasz, Broszkiewicz Adam, (2014), Migracja żelaza w indochinicie podczas jego wygrzewania w 1100°C: badania EMPA i XRD (Iron migration in indochinite during heating in 1100°C: EMPA and XRD investigation), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 47-51. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, Krzykawski Tomasz, Salamon Mariusz, Brom Krzysztof, (2015), Sferule z granicy Kreda-Paleogen (Lechówka, Polska) – wstępne dane (Spherules from the Cretaceous–Paleogene boundary (Lechówka, Polska) – preliminary data), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 17-22. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Brom Krzysztof, (2015), Kopalne ordowickie chondryty – przegląd danych (Fossil ordovician chondrites – a review), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 23-25. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Brom Krzysztof, (2015), Identyfikacja kraterów uderzeniowych ze względu na rodzaj środowiska (Identification of impact craters due to the environment), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 26-33. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Brom Krzysztof, (2015), Późno dewońskie impakty (Late Devonian impacts), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 34-37. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, (2016), Czy w Polsce są autochtoniczne tektyty? (Are autochthonous tektites in Poland?), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 17-20. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, (2017), Polskie mołdawity – podsumowanie dotychczasowej wiedzy (Polish moldavites – a summary of existing knowledge), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 18-22. Plik ASMP.
 • Bronikowska Małgorzata, (2018), Kierunek przylotu oraz parametry fizyczne meteoroidu Morasko wraz z ich implikacjami dla elipsy rozrzutu – wnioski z badań numerycznych (The direction of impact and dynamic parameters of the Morasko meteoroid together with their implications for the strewn ellipse – insight from numerical modeling), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 17-29. Plik ASMP.
 • Bronikowska Małgorzata, (2018), Jak powstały Kratery Morasko? Rewizja istniejących poglądów dotyczących genezy zagłębień w rezerwacie pod Poznaniem (How the Morasko craters were formed? The revision of existing opinions regarding the formation of depressions in the reserved area near Poznan), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 30-41. Plik ASMP.

C

 • Choiński Adam, Ptak Mariusz, (2017), Batymetria jezior meteorytowych w rezerwacie „Meteoryt Morasko” (Bathymetry of crater lakes in the “Meteoryt Morasko” reserve), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 23-29. Plik ASMP.
 • Czajka Wiesław, (2011), Weryfikowanie XIX-wiecznych katalogów spadków z terytorium Polski (Verification of the Catalogues of Meteorites and Fireballs from XIX Century in the Territory of Poland), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 16-24. Plik PDF; plik ASMP.

D

 • Dobrucki Andrzej, (2011), Ernst Chladni i początki nowoczesnej akustyki, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 177-178 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Duda Przemysław, Rzepecka Patrycja, Jakubowska Martyna, Woźniak Marek, Karwowski Łukasz, Gałązka-Friedman Jolanta, (2017), Badania mössbauerowskie siarczków żelaza w chondrytach zwyczajnych typu LL (Mössbauer studies of iron sulphides present in ordinary chondrites type LL), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 30-39.[3] Plik ASMP.
 • Duda Przemysław, Olrzyńska Milena, Szewczak Patrycja, Zielińska Urszula, Bogusz Patrycja, Woźniak Marek, (2018), Wstępne wyniki pomiarów mössbauerowskich meteorytu Pułtusk przeprowadzone w warunkach standardowych oraz z dużą rozdzielczością (Preliminary results of Mössbauer room temperature measurements of Pultusk meteorite performed in standard and high resolution), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 42-47. Plik ASMP.
 • Duda Przemysław, Kazulo Paweł, Setniewski Adrian, Bogusz Patrycja, Woźniak Marek, (2018), Wstępne wyniki pomiarów mössbauerowskich próbki meteorytu Pułtusk otrzymanych w temperaturze pokojowej (300 K) oraz temperaturze ciekłego azotu (80 K) (Preliminary results of Mössbauer measurements of Pułtusk meteorite performed at room temperature (300 K) and at temperature of liquid nitrogen (80 K)), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 48-53. Plik ASMP.
 • Dworzyńska Magdalena, Muszyński Andrzej, (2012), Co mówią wyniki badań mikrometeorytów z rezerwatu „Meteoryt Morasko, Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 155-156 (streszczenie referatu). Plik ASMP.
 • Dziurdzi Agnieszka, (2011), Mineralogiczne badania osadów wokół meteorytów na terenie rezerwatu „Meteoryt Morasko”, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 179 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.

F

 • Ferdzyn Justyna, Gołdyn Paweł, Kędzierski Łukasz, Radaszkiewicz Anna, Sroczyńska Aleksandra, Jędrzejczak-Gruszczyńska Anna, Makówka Marcin, Karczemska Anna, (2017), Badania meteorytu Odessa przy użyciu nowoczesnych technik inżynierii materiałowej (Meteorite Odessa investigations with use of modern techniques of materials engineering), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 40-51.[4][5] Plik ASMP.

G

 • Gałązka-Friedman Jolanta, Szlachta Karol, Woźniak Marek, (2013), Wstępne wyniki pomiarów moessbauerowskich meteorytu Shisr 176 (Moessbauer studies of Shisr 176 meteorite – preliminary results), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 39-45.[6] Plik ASMP.
 • Gałązka-Friedman Jolanta, Woźniak Marek, Duda Przemysław, Jakubowska Martyna, Bogusz Patrycja, Karwowski Łukasz, (2019), Próby klasyfikowania chondrytów zwyczajnych przez zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej (Attempts of classification of ordinary chondrites by application of Mössbauer spectroscopy), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 23-28. Plik ASMP.
 • Gałązka-Friedman Jolanta, Woźniak Marek, (2023), Od Baszkówki do Kuźnicy – 27 lat badań mössbauerowskich meteorytów w Polsce (From Baszkówka to Kuźnica – 27 years of Mössbauer studies of meteorites in Poland), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 31-55. Plik ASMP.
 • Grajewski Adam, (2017), Meteoryty i kolekcjonerstwo w świetle prawa (Meteorites and collecting under the law), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 52-62. Plik ASMP.
 • Grodzicki Andrzej, (2011), Uniwersytet Wrocławski w czasach Ernsta Friedricha Chladniego, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 180-181 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Grzegolec Urszula, Muszyński Andrzej, (2013), Minerały akcesoryczne w meteorycie Morasko (Acessory minerals of meteorite Morasko), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 132-133 (streszczenie referatu, Łowicz 2012). Plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2009), Procesy wietrzenia w meteorycie Pułtusk (wstępne wyniki badań) (Weathering processes of in Pułtusk meteorite (preliminary results)), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 23-27. Plik PDF; plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2009), Wietrzenie meteorytów na przykładzie Moraska i Pułtuska, Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 28-34. Plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2011), Porównanie wietrzenia meteorytów Pułtusk i Morasko, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 182-183 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2011), Wtórne zmiany w obrębie fosforków i węglików w meteorycie Morasko (The Secondary Changes of Phosphides and Carbides in Morasko Meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 25-33. Plik PDF; plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, (2015), Wietrzenie w meteorycie Nantan (porównanie wybranych wtórnych faz mineralnych z meteorytów Nantan i Morasko) (Weathering in the Nantan meteorite (comparison of selected secondary mineral phases of the Nantan and Morasko meteorites)), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 42-52.[7] Plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2016), Reevesyt i jarosyt – nowe wtórne fazy w meteorycie Morasko (Reevesite and jarosite – the new secondary phases in Morasko meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 27-35. Plik ASMP.

J

 • Jakubowska Martyna, Rzepecka Patrycja, Duda Przemysław, Woźniak Marek, Gałązka-Friedman Jolanta, (2017), Badania mössbauerowskie chondrytów zwyczajnych typu H potwierdzają stopień ich zwietrzenia określony za pomocą skali W (Mössbauer measurements of ordinary chondrites type H confirm their level of weathering determined by scale W), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 63-72.[8][9] Plik ASMP.
 • Jakubowska Martyna, Czarnecki Arkadiusz, Robak Marta, Zagrobelna Anita, Bogusz Patrycja, Woźniak Marek, Gałązka-Friedman Jolanta, Karwowski Łukasz, Duda Przemysław, (2019), Badania mössbauerowskie 3 chondrytów zwyczajnych typu L (Beni M’hira, Hyattville, Saratov) – wyznaczanie niepewności powierzchni spektralnych (Mössbauer studies of three ordinary chondrites type L (Beni M’hira, Hyattville, Saratov) – uncertainty of the determination of spectral areas), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 29-33.[10] Plik ASMP; poster.
 • Jakubowska Martyna, Buczek Aleksandra, Gwiździel Katarzyna, Djellouli Adam, Nowak Filip, Woźniak Marek, Gałązka-Friedman Jolanta, Karwowski Łukasz, Duda Przemysław, (2019), Badania mössbauerowskie trzech chondrytów zwyczajnych typu H i trzech chondrytów zwyczajnych typu LL – wyznaczanie niepewności powierzchni spektralnych (Mössbauer studies of three ordinary chondrites type H and three ordinary chondrites type LL – uncertainty of the determination of spectral areas), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 34-39. Plik ASMP; poster.
 • Jakubowska Martyna, Woźniak Marek, Bogusz Patrycja, Karwowski Łukasz, Gałązka-Friedman Jolanta, Duda Przemysław, (2021), Mössbauerowskie badania meteorytu Kuźnica (Mössbauer studies of Kuźnica meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 31-40. Plik ASMP.
 • Jastrzębska Agnieszka, (2009), Zmiany szokowe w meteorytach żelaznych na przykładzie meteorytów Morasko i Jankowo Dolne (Shock effects in iron meteorites – Morasko and Jankowo Dolne meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 38-43. Plik PDF; plik ASMP.
 • Jujeczko Paweł, (2022), Lessons learned from the examinations of Allende meteorite (Wnioski wyciągnięte z badań nad meteorytem Allende), Acta Soc. Metheor. Polon., 13, 2022, s. 37-46.[11] Plik ASMP.

K

 • Kaczmarzyk Marcin, (2019), Osłabianie promieniowania gamma w chondrytach zwyczajnych (Gamma rays attenuation in ordinary chondrites), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 40-50. Plik ASMP.
 • Kołodziej Mieszko, Muszyński Andrzej, Idzikowski Bogdan, (2019), Meteoryt Morasko – nowe badania mineralogiczne (The Morasko Meteorite – a new mineralogical investigations), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 62-73. Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2014), O nieznanej naturze meteorytów (On the unknown nature of meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 72-80.[12] Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2015), Impaktyty struktury Popigaj, Syberia (Impactites from the Popigai structure, Siberia), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 74-89.[13] Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2017), Impaktyty astroblemy Ilińce, Ukraina (Impactites from the Ilyinets structure in Ukraine), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 73-83.[14] Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2017), Uwagi o zmienności suewitów (Remarks on the variability of suevites), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 84-99. Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2019), Skały impaktowe struktury Puczeż-Katunki, platforma wschodnio-europejska, Rosja (Impact rokcs from the Puchezh-Katunki structure, East-European Platform, Russia), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 74-91. Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2021), Notes on some impact rocks from the Janisjarvi structure, Karelia, Russia, Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 58-72. Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2023), Ballen silica, a post-impact marker – an overview (Krzemionka groniasta jako marker pouderzeniowy – przegląd), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 56-69. Plik ASMP
 • Kotowiecki Andrzej, (2021), Zabytkowe artefakty wykonane z meteorytów i tektytów (Historic artifacts made of meteorites and tektites), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 73-80. Plik ASMP.
 • Kotowiecki Andrzej, (2022), Tektyty i szkliwo impaktowe w świetle badań i odkryć archeologicznych na świecie (Tektites and impact glaize in the light of research and archaeological discoveries in the world), Acta Soc. Metheor. Polon., 13, 2022, s. 60-66. Plik ASMP.
 • Kotowiecki Andrzej, (2023), Najstarsze dowody archeologiczne i relacje tekstowe o różnych spadkach skał z kosmosu w najstarszej historii ludzkości (The oldest archaeological evidence and textual accounts of various rock falls from space in the oldest human history), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 86-92. Plik ASMP.
 • Kozłowski Szymon, (2023), Zagadkowe znalezisko z elipsy spadku meteorytu Łowicz (A puzzling finding from the Łowicz meteorite strewnfield), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 93-99. Plik ASMP.
 • Kozłowski Szymon, (2023), Pochodzenie materii meteorytowej (The origin of meteorite constituents), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 100-113. Plik ASMP.
 • Krzesińska Agata M., (2018), Klast stopu impaktowego w brekcji pułtuskiej (Impact melt clast in the Pułtusk breccia), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 74-91. Plik ASMP.
 • Krzesińska Agata, (2023), Charakterystyka petrologiczna i chemiczna meteorytu Antonin – klasyfikacja oraz zarys historii termicznej i uderzeniowej (Petrology and chemistry of the Antonin meteorite – classification and reconstruction of thermal-collisional history), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 114-133. Plik ASMP.

M

 • Maliszewski Adam, Gałązka-Friedman Jolanta, Bakun-Czubarow Nonna, (2009), Badania Mössbauerowskie meteorytu Zakłodzie, Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 110-121. Plik ASMP.
 • Mirek Agnieszka, (2023), Od Redakcji, Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 5-7. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Morys Jarosław, Żmija Mateusz, (2022), Spadki meteorytów w latach 2020-2021. Okoliczności i obserwacje (Meteorite falls in 2020-2021. Circumstances and observations), Acta Soc. Metheor. Polon., 13, 2022, s. 67-106.[15] Plik ASMP.
 • Morys Jarosław, Żmija Mateusz, (2023), Nie takie zaorane pole straszne, jak się wydaje. Poszukiwania meteorytów na Słowacji (A plowed field is not as scary as it seems. Meteorite hunting in Slovakia), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 134-140. Plik ASMP.
 • Morys Jarosław, Żmija Mateusz, (2023), Spadki meteorytów w 2022 roku. Okoliczności i obserwacje (Meteorite falls in 2022. Circumstances and observations), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 141-156. Plik ASMP.

O

 • Owocki Krzysztof, (2011), Ameboidalne oliwinowe agregaty w chondrytach zwyczajnych (Amoeboid Olivine Aggregates in ordinary chondrites), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 112-116. Plik ASMP.

P

 • Paszkowski Mariusz, Czajka Wiesław, (2009), Struktura Pełczy – jeszcze jeden impakt z granicy K/T (The Povtcha structure – one more K-T boundary impact crater), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 122-123.[16] Plik PDF; plik ASMP.
 • Pilska-Piotrowska Magdalena, (2011), Kolekcjonerstwo meteorytów w Polsce, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 193 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik ASMP.
 • Popławski Mikołaj, Jóźwiak Karol, Kachlicki Tomasz, (2011), Badania metalograficzne i mikroanalityczne meteorytu Morasko (Metallography and Microanalysis Study of the Morasko Meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 117-124. Plik PDF; plik ASMP.

R

 • Runka Tomasz, Karwowski Łukasz, Muszyński Andrzej, (2012), Charakterystyka ałtaitu z meteorytu Morasko metodą spektroskopii Ramana, Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 159-160 (streszczenie referatu). Plik ASMP.

S

 • Siepak Marcin, Muszyński Andrzej, Novotny Karel, Vaculoviè Tomáš, (2011), Roztwory wypływające z wietrzejącego meteorytu Morasko, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 198 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Socha Krzysztof, (2011), Złudne nadzieje (False hope), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 125-126.[17] Plik PDF; plik ASMP.
 • Socha Krzysztof, Bednarz Bartłomiej, Wąsik Radosław, (2014), Przynależność gatunkowa drzewa z rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”, w korzeniu którego utkwił fragment meteorytu (Species of tree from the „Morasko Meteorite” nature reserve, in which root stuck a fragment of meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 97-103. Plik ASMP.
 • Socha Krzysztof, Suliga Ireneusz, Krawczyk Henryk, (2014), Meteoryty – najstarszy materiał do wytwarzania narzędzi żelaznych? (Meteorites – the oldest material for fabricating iron artifacts?), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 104-114. Plik ASMP.
 • Socha Krzysztof, (2020), „Pożegnanie kraterów Morasko” – polemika!, Acta Soc. Metheor. Polon., 11, 2020, s. 159-166. Plik ASMP.
 • Stankowski Wojciech, (2009), Nowe dane luminescencyjne wieku impaktów w Morasku oraz Kaali (The new luminescence data of the Morasko and Kaali impacts), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 123-128. Plik PDF; plik ASMP.
 • Stankowski Wojciech T.J., (2011), Nowe dane o czasie upadku meteorytu Morasko, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 199 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Stankowski Wojciech T.J., (2012), Upadek meteorytu Przełazy w świetle danych geomorfologicznych i geologicznych (The Fall of the Przełazy (Seeläsgen) Meteorite in the Light of Geomorphological and Gepological Data), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 104-111. Plik ASMP.
 • Stępisiewicz Marek, (2012), Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii UW – aktualne dane katalogowe (Meteorites in the Stanisław Józef Thugutt Geological Museum collections, Faculty of Geology, University of Warsaw – recent catalogue data), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 112-125. Plik ASMP.
 • Strzeja Jerzy, (2009), Lodowe meteoryty, kosmiczne galarety i kamienie jak pył? (Ice meteorites, cosmic jelly and rocks as a dust?), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 129-136 (abstrakt). Plik PDF; plik ASMP.
 • Szlachta Karol, Gałązka-Friedman Jolanta, Woźniak Marek, (2014), Porównawcze badania mössbauerowskie meteorytów: Sołtmany (L6), Chelyabinsk (LL5) i Grzempy (H5) (Mössbauer comparative studies of the Sołtmany (L6), Chelyabinsk (LL5) and Grzempach (H5) meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 115-120. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, Krzykawski Tomasz, Brachaniec Tomasz, (2017), Fragmenty kopalnego meteorytu z Lechówki: charakterystyka mineralogiczna i geochemiczna (Fragments of strongly weathered meteorite from Lechówka: mineralogical and geochemical characterisation), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 100-109. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, Krzykawski Tomasz, Brachaniec Tomasz, (2018), Jak odróżnić oryginał od fałszywek: kopalny meteoryt z Lechówki (How to distinguish the original from fakes: the fossil meteorite from Lechówka), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 112-122. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, (2018), Kolejne znaleziska mołdawitów w Polsce (Another finds of moldavites in Poland), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 123-125. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, (2021), Nowe znaleziska mołdawitów w Polsce (A new discovery of moldavites in Poland), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 81-84. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, (2021), Datowanie metamorfizmu z początku Układu Słonecznego: wiek U-Pb apatytu z meteorytu Leoncin (chondryt zwyczajny LL5-6 o charakterze brekcji monomiktycznej) (U-Pb age of the early Solar System metamorphism by using apatite from the Leoncin meteorite (LL5-6 ordinary chondrites – monomictic breccia)), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 85-91. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, Kotowiecki Andrzej, (2021), Pierwszy tektyt z Wysp Andamańskich (Wyspa Havelock) (The first tektite from Havelock Island in India), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 92-97. Plik ASMP.
 • Szurgot Marian, Wach Radosław A., Przylibski Tadeusz A., (2014), Właściwości termofizyczne meteorytu Sołtmany, Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 185-186 (streszczenie referatu). Plik ASMP.
 • Szurgot Marian, (2019), Średni ciężar atomowy i gęstość ziaren chondrytu Jezersko (H4) (Mean atomic weight and grain density of Jezersko H4 chondrite), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 140-159. Plik ASMP.

T

 • Tymiński Zbigniew, Żołądek Przemysław, Wiśniewski Mariusz, Stolarz Marcin, Jaśkiewicz Artur, Myszkiewicz Maciej, Gawroński Marcin P., Suchodolski Tomasz, Polakowski Krzysztof, Zaręba Paweł, Olech Arkadiusz, PFN, (2018), Raport z poszukiwań meteorytów w ramach PFN w sezonie 2016/2017 (Report on meteorite field search within PFN in 2016/2017 season), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 158-163. Plik ASMP.
 • Tymiński Zbigniew, Żołądek Przemysław, Wiśniewski Mariusz, Stolarz Marcin, Polakowski Krzysztof, Myszkiewicz Maciej, Zaręba Paweł, Gawroński Marcin P., Suchodolski Tomasz, Olech Arkadiusz, PFN, (2019), 15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 160-167.[18] Plik ASMP.
 • Tymiński Zbigniew, Żołądek Przemysław, Jaśkiewicz Artur, Wiśniewski Mariusz, Stolarz Marcin, Polakowski Krzysztof, Kwinta Maciej, Krzyżanowski Tomasz, Laskowski Janusz, Łojek Tomasz, Michniewicz Olga, Szlagor Mariusz, Węgrzyk Walburga, Zaręba Paweł, Olech Arkadiusz, Gawroński Marcin P., Mazur Mirosław, Żejmo Michał, Ogłoza Waldemar, Froń Adam, Gzik Sylwia, PFN, (2023), Raport z działalności PKiM oraz PFN w latach 2021–2022 (Report on the activities of the PKiM and PFN in period 2021–2022), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 183-191. Plik ASMP.
 • Tymiński Zbigniew, Burakowska Agnieszka, Krzesińska Agata, Tymińska Katarzyna, Kuć Michał, Iller Edward, Kmieciak Kryspin, (2023), Radionuklidy kosmogeniczne w meteorycie Antonin (Cosmogenic radionuclides in the Antonin meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 192-199. Plik ASMP.

U

W

 • Walesiak Tomasz, (2016), Analiza cech impaktu ukośnego na przykładzie struktur Porządzie, Jaszczułty i Ochudno (Analysis of oblique impact features. A case study of Porzadzie, Jaszczulty and Ochudno structures), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 144-150. Plik ASMP.
 • Walesiak Tomasz, (2017), Jeszcze jedna dyskusja na temat daty spadku meteorytu Morasko (Another discussion about date of Morasko meteorite fall), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 123-148. Plik ASMP.
 • Walesiak Tomasz, (2017), Kratery Morasko w świetle wiedzy na temat ukośnych impaktów (Morasko craters base on knowledge related to oblique impacts), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 149-168. Plik ASMP.
 • Walesiak Tomasz, (2019), Dalsze badanie struktur w okolicach Wyszkowa – wyniki prac terenowych (Further investigation of structures near Wyszkow – field research results), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 168-192. Plik ASMP.
 • Walesiak Tomasz, (2021), Kratery Morasko – obrona hipotezy ukośnego impaktu w kontekście dostępnej wiedzy i wyników badań (Morasko craters – in defense of oblique impact origin based on knowledge and research), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 108-128. Plik ASMP.
 • Walesiak Tomasz, (2021), Przegląd najważniejszych prac dotyczących próby ustalenia daty spadku meteorytów oraz wieku kraterów Morasko (Review of most important papers regarding attempts to determine the date of Morasko meteorite fall and age of the craters), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 129-148. Plik ASMP.
 • Wiśniewski Łukasz, Wasilewski Gordon, Kędziora Bartosz, Grygorczuk Jerzy, (2022), Wybrane właściwości regolitu i ich istotny wpływ na realizację misji eksploracyjnych (Critical regolith properties and their important implications for space exploration missions), Acta Soc. Metheor. Polon., 13, 2022, s. 107-119. Plik ASMP.
 • Woźniak Beata, Woźniak Marek, (2012), Opis okoliczności i miejsca spadku meteorytu we wsi Sołtmany pod Giżyckiem oraz wstępne wyniki badań (A report about circumstances of the meteorite fall near Sołtmany village (near Gizycko – Poland) and initial examination results), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 140-152. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  ; plik ASMP.
 • Woźniak Beata, Woźniak Marek, (2019), Nowe polskie znalezisko, Częstochowa (A new Polish find, Częstochowa), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 193-198. Plik ASMP.
 • Woźniak Marek, Karwowski Łukasz, Gałązka-Friedman Jolanta, Duda Przemysław, Jakubowska Martyna, Bogusz Patrycja, (2020), Metoda 4M – nowe zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej w klasyfikacji zrównoważonych chondrytów zwyczajnych (4M method – the new application of Mössbauer spectroscopy for classification of equilibrated ordinary chondrites), Acta Soc. Metheor. Polon., 11, 2020, s. 125-140.[19] Plik ASMP.
 • Woźniak Marek, (2021), Meteoryty żelazne – klasyfikacja w obrazach (Iron meteorites – classification in pictures), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 149-216 (abstrakt).[20] Plik ASMP; Książka abstraktów.
 • Wrzak Joanna, Manecki Andrzej, (2011), Projekt wirtualnego, interaktywnego muzeum meteorytów z krakowskiego zbioru ING PAN (Project of the Virtual and Interactive Meteorites Museum of Cracov's ING PAN Collection), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 171-174. Plik ASMP.

Ż

 • Żmija Mateusz, (2018), Spadki meteorytów w 2017 roku. Okoliczności i obserwacje (Meteorite falls in 2017. Circumstances and observations), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 187-205. Plik ASMP.
 • Żmija Mateusz, (2019), Spadki meteorytów w 2018 roku. Okoliczności i obserwacje (Meteorite falls in 2018. Circumstances and observations), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 199-221. Plik ASMP.
 • Żmija Mateusz, (2020), Spadki meteorytów w 2019 roku. Okoliczności i obserwacje (Meteorite falls in 2019. Circumstances and observations), Acta Soc. Metheor. Polon., 11, 2020, s. 141-157. Plik ASMP.

Bibliografia

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ meteoryt żelazny Campo del Cielo (syn. Tucuman), znalezisko z 1576 roku w Argentynie; typ IAB-MG, TKW 50 ton
 2. ^ kratery meteorytowe Ries i SteinheimNiemczech
 3. ^ patrz → poster z IX Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2017
 4. ^ meteoryt żelazny Odessa (iron), znalezisko z 1922 roku w USA; typ IAB-MG, TKW 1,6 tony
 5. ^ wyniki badań meteorytu żelaznego Odessa prowadzonych przez członków Studenckiego Koła Naukowego KOSMOS na Politechnice Łódzkiej
 6. ^ meteoryt kamienny Shişr 176, znalezisko z 2010 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L6, TKW 1170 g; więcej → woreczko.pl – Shisr 176
 7. ^ meteoryt żelazny Nantan, znalezisko z 1958 roku w Chinach; typ IAB-MG, TKW 9,5 tony
 8. ^ więcej → woreczko.pl – Wietrzenie meteorytów; skale stopnia zwietrzenia (weathering level, index, grade)
 9. ^ patrz → poster z IX Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2017
 10. ^ spadek meteorytu Saratov (Саратов) 6 września 1918 roku w Rosji; chondryt zwyczajny L4, TKW 200 kg
 11. ^ spadek meteorytu Allende 8 lutego 1969 roku w Meksyku; chondryt węglisty CV3, TKW 2 tony
 12. ^ o fluorescencji minerałów w meteorytach
 13. ^ struktura impaktowa Popigai w Rosji
 14. ^ struktura impaktowa IlyinetsUkrainie
 15. ^ m.in. informacja o spadku Antonin
 16. ^ patrz → poster z IV Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2007
 17. ^ o pseudometeorytach „Konin” i Głucha Puszcza
 18. ^ wyniki obserwacji i poszukiwań meteorytów z bolidów: Ciechanów (PF131010), Grudziądz (PF020313), Kędzierzyn-Koźle (PF070914), Kowiesy (PF310713), Łaskarzew (EN200204), Piecki (PF120916), Stanisławów (PF310515)
 19. ^ patrz → Woźniak et al. (2019, MaPS)
 20. ^ więcej → woreczko.pl – Meteoryty żelazne – klasyfikacja w obrazach (Iron meteorites – classification in pictures)

Linki zewnętrzne

 • Polskie Towarzystwo Meteorytowe – ASMP
Osobiste