logo Uniwersytet Warszawski


MISJA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Drukuj
poniedziałek, 21 grudnia 2015 12:48

Uniwersytet Warszawski

Strategia Wydziału Biologii na lata 2015-2018

WIZJA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W 2018 ROKU

W 2018 roku Wydział Biologii UW jest w czołówce najlepszych wydziałów przyrodniczych w Polsce, a w niektórych dziedzinach badań odgrywa rolę wiodącą.

Dzięki wysokiej jakości publikacji, rozwiniętej sieci kontaktów międzynarodowych i krajowych, aktywnemu uczestnictwu w programach badawczych Wydział Biologii UW jest zauważalny w obszarze nauk biologicznych w Europie i na świecie.

Dzięki elastycznej, zróżnicowanej i jakościowo wysokiej, a jednocześnie przyjaznej studentom, ofercie dydaktycznej Wydział Biologii UW jest doskonale postrzeganym miejscem studiów, zaś jego absolwenci są doskonale przygotowani do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy.

Aktywność popularyzatorska Wydziału Biologii wpływa korzystnie na społeczny odbiór nauki i świadomość przyrodniczą.

MISJA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wydział Biologii prowadzi badania obejmujące szerokie spektrum dziedzin współczesnej biologii, biotechnologii, ekologii oraz ochrony środowiska. Bierze udział w tworzeniu światowego dorobku naukowego i rozwiązywaniu aktualnych problemów cywilizacyjnych. Wykorzystuje najnowsze metody oraz podejścia badawcze, ukierunkowane na ciągły rozwój kadry. Wydział Biologii wydatkuje środki publiczne, uzyskane w drodze dotacji i konkursów, w sposób przejrzysty, umotywowany i przynoszący korzyści naukowe i dydaktyczne. Studenci wszystkich stopni mają dostęp do najnowszej wiedzy, jak też uczestniczą w pracach badawczych i nabywają umiejętności, zapewniające im kwalifikacje zawodowe. Na Wydziale przestrzegane i kształtowane są postawy obywatelskie i etyczne studentów uczące świadomego uprawiania nauki i rozumienia znaczenia środowiska przyrodniczego w gospodarce. Wydział Biologii jest częścią Uniwersytetu Warszawskiego i dąży do realizacji wspólnych i uniwersalnych celów naukowych i dydaktycznych oraz optymalizacji zarządzania uczelnią. Społeczność Wydziału upowszechnia i popularyzuje wiedzę przyrodniczą oraz swoje osiągnięcia zarówno w kraju jak i poza jego granicami, przedstawiając zróżnicowaną ofertę i formy popularyzacji. Wydział Biologii dba o swoją historię jak również chroni, kataloguje i udostępnia zbiory o charakterze muzealnym.

DIAGNOZA STANU JEDNOSTKI

a) majątek trwały
>Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (WB UW) administruje budynkiem Miecznikowa 1, część zakładów znajduje się w budynku Instytutu Biochemii i Biofizyki (IBB) oraz w budynku Centrum Biologiczno-Chemicznego (CNBCh). W roku 2016 ostatnie zakłady WB przeniosą się z budynków w Alejach Ujazdowskich 4 do CNBCh, a w Alejach Ujazdowskich 4 pozostanie Ogród Botaniczny Wydziału Biologii. Obecnie WB UW całkowicie opłaca media i konserwacje budynku Miecznikowa 1, pomieszczenia w IBB i CNBCh są opłacane przez Wydział Biologii według stawek wyznaczanych przez administratorów tych budynków. Wydział Biologii pokrywa także opłaty za media za całość budynków w Al. Ujazdowskich 4, gdzie oprócz Ogrodu Botanicznego zlokalizowane jest też Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki UW. W skład Wydziału Biologii wchodzą także cztery stacje terenowe zlokalizowane w Białowieży, Pilchach, Sajzach i Urwitałcie. Obecnie całkowita powierzchnia zajmowana przez WB na działalność dydaktyczną i naukową, bez Ogrodu Botanicznego i stacji terenowych, wynosi 13 718 m 2.
Wydział Biologii dysponuje gromadzonym latami majątkiem ruchomym w postaci wyposażenia laboratoriów, aparatury badawczej i zbiorów bibliotecznych i muzealnych, zakup tego majątku w większości został sfinansowany z uzyskanych przez pracowników Wydziału projektów badawczych.

b) zasoby ludzkie
31 stycznia 2015 r. (w przeliczeniu na etaty) na Wydziale Biologii pracowało 173 nauczycieli akademickich w tym 146 pracowników naukowo-dydaktycznych. Zatrudnionych jest także 118 pracowników niebędących nauczycielami, w tym 23 w administracji Wydziału i 20 etatów w obsłudze. 37 etatów obsadzonych jest z funduszy innych niż Dotacja Podstawowa. Pracownicy Ogrodu Botanicznego są opłacani z Osobowego Funduszu Płac niezależnego od dotacji podstawowej Wydziału Biologii.

c) dorobek naukowy
W latach 2012-2014 pracownicy i studenci Wydziału Biologii opublikowali w czasopismach z listy JCR (lista A MNiSzW) 481 artykułów w tym 279 artykułów o punktacji ≥30 punktów MNiSW (I i II kwartyl JCR). Stanowi to 58% wszystkich publikacji. Publikacji w czasopismach naukowych z kategorii wybitnych (50 pkt. ministerialnych) było tylko lub aż pięć. Wydział Biologii według kategoryzacji za lata 2009-2012 otrzymał kategorię A.
W latach 2010-2015 pracownicy WB uzyskali finansowanie 206 projektów badawczych na sumę 103 592 969 zł.

d) dorobek dydaktyczny
W dniu 30.11.2014 r. na Wydziale Biologii na studiach dziennych (I i II stopnia) studiowało 798 studentów, w tym na kierunkach: biologia 244, biotechnologia 419, ochrona środowiska 102, a na makrokierunku zarządzanie środowiskiem 27. Na studiach doktoranckich studiowało 118 studentów, otrzymujących stypendia z puli WB UW lub projektów naukowych i dydaktycznych. Na studiach podyplomowych "Mikrobiologia, Higiena, Środowisko - Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej" studiowało 36 osób. WB UW ma aktualną instytucjonalną akredytację Polskiej Akademickiej Komisji Akredytacyjnej. Na wydziale działa 12 kół naukowych zrzeszających ok. 80 studentów, studenci organizują krajowe i międzynarodowe studenckie konferencje naukowe (Neuronauki, GMO, Symbioza), wydają popularnonaukowe czasopismo „Oblicza Neuronauki”. Osiągnięciami kół naukowych są sukcesy w międzynarodowych konkursach m.in. biologii syntetycznej iGEM. Studenci WB UW uzyskali liczne stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, cztery diamentowe granty i jeden Studencki Nobel 2015.

e) otoczenie polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne
Wydział Biologii jest częścią Uniwersytetu Warszawskiego w związku z tym obowiązują go wszelkie zarządzenia Senatu, JM Rektora, a patrząc dalej ustawy Sejmu RP dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki. W obszarach wymagających szczególnego uregulowania obowiązuje regulamin Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz uchwały Rady Wydziału i zarządzenia Dziekana. Wszystkie dokumenty WB są umieszczone na stronach wydziałowego Intranetu i są dostępne dla pracowników i studentów.

Wydział Biologii zlokalizowany jest na terenie Kampusu Ochota, jednego z największych centrów nauk matematyczno-przyrodniczych w Polsce. Zapewnia to możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu naukowego i prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych. Niestety przepływ informacji nie jest idealny, ale wyraźnie następuje wzrost liczby wspólnych inicjatyw badawczych, m.in. w ramach Centrum Biologiczno-Chemicznego. Podjęta inicjatywa utworzenia Rady Administracji Kampusu Ochota powinna ułatwić zarządzanie nieruchomościami kampusu.

f) analiza SWOT
Najważniejsze spośród mocnych i słabych stron Wydziału to:

Mocne strony:
dobry dorobek naukowy, bardzo wysoki współczynnik sukcesu w uzyskiwaniu finansowania projektów badawczych oraz projektów finansujących przedsięwzięcia związane z dydaktyką, bardzo dobre wyposażenie w aparaturę badawczą, stabilna liczba kandydatów na studia, elastyczny, ukierunkowany na studenta i nowoczesny program studiów, efektywny systemem wewnętrznej weryfikacji jakości kształcenia, współpraca z Interesariuszami zewnętrznymi w tworzeniu programu studiów, wysoka ocena zajęć i prowadzących przez studentów, wypracowanie systemu optymalizacji użytkowania powierzchni, duża aktywność pracowników i studentów w popularyzacji nauki, aktywnie działające Biuro Karier

Słabe strony:
zbyt duża liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w stosunku do liczby nauczycieli akademickich, niewielki udział w finansowanych projektach międzynarodowych, mała liczba studentów studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, niewielka oferta przedmiotów w języku angielskim

Za najistotniejsze szanse i zagrożenia uznano:

Szanse:
finansowanie badań ze strony Unii Europejskiej, pojawianie się nowych źródeł finansowania ze strony Państwa oraz innych instytucji (m.in. FNP) dla młodych pracowników naukowych, projekty aplikacyjne oparte na transferze wiedzy, rosnące zapotrzebowanie młodych ludzi i ich potencjalnych pracodawców na uzyskanie wykształcenia na najlepszych uczelniach, wzrost zainteresowania działalnością popularyzatorską, potrzeba interdyscyplinarnych studiów przyrodniczych, przepływ studentów między wydziałami, uczelniami, krajami

Zagrożenia:
niskie nakłady na prowadzenie kształcenia i naukę ze strony Państwa i brak deklaracji ich zwiększenia, wzrost sprawozdawczości dla organów nadrzędnych (MNiSW) nieprzekładający się na wykorzystanie otrzymanych w ten sposób informacji na sposób i efektywność finansowania nauki, mało konkurencyjne płace w jednostkach uniwersyteckich, pogłębiający się niż demograficzny, rosnące wymagania formalno-prawne ze strony Państwa dotyczące prowadzenia dydaktyki, brak ekspertów doświadczonych w obsłudze i wymaganiach baz POLON i PBN, nieuwzględnianie przez MNiSW potrzeb wyższego finansowania zajęć laboratoryjnych na wydziałach eksperymentalnych

CELE STRATEGICZNE

1. Kształcenie

Cel strategiczny: Utrzymanie wysokiej jakości nauczania i twórczy rozwój metod dydaktycznych

Cele szczegółowe:

 1. Zindywidualizowanie procesu nauczania, wspieranie modelu mistrz-uczeń
 2. Utrzymanie właściwych proporcji między zajęciami praktycznymi i teoretycznymi
 3. Wdrażanie innowacji dydaktycznych, w tym interdyscyplinarnych, bez zaburzania wypracowanych wzorców
 4. Kształtowanie postaw etycznych studentów i doktorantów
 5. Realizacja działań zwiększających aktywność i wydobywających potencjał twórczy studentów
 6. Rozważne ukierunkowanie dydaktyki na potrzeby współczesnej nauki i technologii, współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w kształtowaniu programu studiów
 7. Intensyfikacja działań związanych z popularyzacją nauki w tym edukacji ekologicznej społeczeństwa

2. Badania

Cel strategiczny Podniesienie rangi wydziału jako ośrodka prowadzącego twórcze, nowoczesne i widoczne w świecie badania naukowe

Cele szczegółowe:

 1. Stworzenie warunków organizacyjnych zachęcających pracowników, doktorantów i studentów wydziału do podejmowania ambitnych celów badawczych
 2. Intensyfikacja badań interdyscyplinarnych
 3. Wzmacnianie współpracy międzynarodowej
 4. Zwiększenie poziomu finansowania badań ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych
 5. Rozważne popieranie wdrożeń i usług naukowych, transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do gospodarki

3. Zarządzanie jednostką

Cel strategiczny: Zwiększenie sprawności organizacyjnej Wydziału Biologii umożliwiającej realizację celów dydaktycznych i naukowych

Cele szczegółowe:

 1. Wypracowanie struktury zatrudnienia zapewniającej realizację misji Wydziału Biologii
 2. Aktywny udział Wydziału Biologii w zarządzaniu Uniwersytetem, wypracowanie optymalnego modelu organizacyjnego uczelni
 3. Wspierająca rozwój konstrukcja budżetu Wydziału Biologii jednocześnie umożliwiająca zbilansowanie jednostki

pobierz pdf

 


logo HR